Werken via verbindende dieren-narratieven

Bij Patrasche wordt sinds jaar en dag gewerkt via rijke dieren narratieven. Ze spreken de jongeren aan op een ander bewustzijnsniveau, ze zijn tijdloos en universeel en vooral niet bedreigende beelden die de mogelijkheid scheppen om problematieken vanuit een metaniveau te bekijken.

Elementen die hierbij een rol spelen :

Het metaperspectief

 • Zelfidentificatie door de ogen van het dier ( meta identiteit )
 • De roedelleider is zo goed als hij communiceren/inleven kan
 • Leren kijken door de ogen van het dier : Metapositie
 • Meta-Ethiek : metaperspectief op de meer fundamentele vraagstukken die onderliggend zijn aan het denken over wat goed en kwaad is in handelen, reflecteert dus over de betekenis of herkomst van ethische overwegingen.

Differentiedenken

 • Intersubjectief netwerk van betekenissen dat onafhankelijk is van individuen. De dierenwereld wordt een nieuwe taal/cultuurgemeenschap die perspectief geeft op andere mentale, sociale en emotionele processen.
 • Distantieert zich van de post cartesiaanse opvattingen over het subject ( de mens ) als autonoom centrum van denken en handelen.
 • Dieren worden de nieuwe referentie om na te denken over welzijn, vrijheid, schuld en boete. Denken, handelen en experimenteren met nieuwe gedragspatronen wordt mogelijk dankzij de ‘ander’, het dier en het dierenleven.

De narratieve spiegelfunctie van dieren

 • Dieren spiegelen het gedrag van de mens die hem hanteert : benadering, aanraking, intonatie, plaatsing, houding
 • Symbolische identificatie ( rollen, personages, positionering )

De hulpverleningsomgeving/context wordt een narratieve ruimte

 • Het magische niemandsland als transitzone van oude naar nieuwe identiteit

De Liminele ruimte

De omgeving voor hulpverlening : over bouwsels en oude survival elementen

Het personage van de begeleider

 • Positie
 • Rol van een begeleider binnen een transitieruimte

Universele krachtsymbolen en rituelen

Het team : Begeleider en cliënt als (bege)leidersteam voor de dieren

Narratieve dierenrijkdom : Thema’s

 • Biografie van (individuele) dieren
 • Domesticatieproces als narratief
 • Dieren en hun archetypes. Mythische dieren
 • Macht versus kracht
 • De roedelleider/leider van de kudde : dynamische groepsprocessen
 • Overlevingsstrategieën
 • Verwarrende gedragspatronen
 • Over instincten en het overstijgen ervan

Verhalen over de verhalen : Hulpverleningsomkadering : Dierenverhalen over de werking